SGolshan's Phonetic Alphabet (SPA)

SGolshan’s Phonetic Alphabet (SPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the International Phonetic Alphabet (IPA). It was devised by Sadra Golshan on Apr. 13, 2018 and introduced officially on SGolshan.com as a standardized representation of the sound of English spoken language, The SPA claims to be more user-friendly than IPA and other similar phonetic systems and therefore, is used by SGolshan Consortium. …

words

IPA

IPA codes

SPA

SPA codes

pen

/p/

/pen/

p

/pen/

bad

/b/

/bæd/

b

/bád/

tea

/t/

/tiː/

t

/tee/

did

/d/

/dɪd/

d

/dɪd/

cat

/k/

/kæt/

k

/kát/

get

/ɡ/

/ɡet/

ɡ

/ɡet/

chain

/tʃ/

/tʃeɪn/

ch

/cheyn/

jam

/dʒ/

/dʒæm/

j

/jám/

fall

/f/

/fɔːl/

f

/foal/

van

/v/

/væn/

v

/ván/

thin

/θ/

/θɪn/

th

/thɪn/

cathouse

/th/

 /ˈkæthaʊs/

t-h

/ˈkát-háos/

this

/ð/

/ðɪs/

d

/dɪs/

see

/s/

/siː/

s

/see/

zoo

/z/

/zuː/

z

/zoo/

shoe

/ʃ/

/shuː/

sh

/shoo/

glasshouse

/sh/

/ˈɡlɑːshaʊs/

s-h

/ˈɡlá(a)s-háos/

vision

/ʒ/

/ˈvɪʒn/

j

/ˈvɪjn/

hat

/h/

/hæt/

h

/hát/

man

/m/

/mæn/

m

/mán/

now

/n/

/naʊ/

n

/náo/

sing

/ŋ/

/sɪŋ/

ng

/sɪng/

leg

/l/

/leɡ/

l

/leɡ/

red

/r/

/red/

r

/red/

marker

/(r)/ or /r/

/ˈmɑːkə(r)/

(r)

/ˈmaa(r)ke(r)/

yes

/j/

/jes/

y

/yes/

wet

/w/

/wet/

w

/wet/

 

 

 

 

 

see & happy

/iː/ & /i/

/siː/ & /’hápi/

ee

/see/ & /’hápee/

sit

/ɪ/

/sɪt/

ɪ

/sɪt/

ten

/e/

/ten/

e

/ten/

cat

/æ/

/kæt/

á

/kát/

father

/ɑː/

/ˈfɑːðə(r)/

aa

/ˈfaade(r)/

after

/æ/ or /ɑː/

/ˈæftər/ or /ˈɑːftə(r)/

á(a)

á(a)fte(r)/

got

/ɒ/ or /ɑː/

/ɡɒt/ or /ɡɑːt /

a(a)

/ga(a)t/

saw

/ɔː/

/sɔː/

oa

/soa/

dog

/ɒ/ or /ɔː/

/dɒɡ/ or /dɔːɡ/

(o)a

/d(o)ag/

put

/ʊ/

/pʊt/

o

/pot/

too & actual

/uː/ & /u/

/tuː/ & /ˈæktʃuəl/

oo

/too/ & /ˈákchooel/

cup

/ʌ/

/kʌp/

ʌ

/kʌp/

fur & hair

/ɜː(r)/ & /eə(r)/

/fɜː(r)/ & /heə(r)/

e(r)

/fe(r)/ & /he(r)/

about

/ə/

/əˈbaʊt/

e

/eˈbáot/

say

/eɪ/

/seɪ/

ey

/sey/

go

/əʊ/ or /oʊ/

/ɡəʊ/ or /ɡoʊ/

(e)o

(e)o/

my

/aɪ/

/maɪ/

/maɪ/

boy

/ɔɪ/

/bɔɪ/

oy

/boy/

now

/aʊ/

/naʊ/

áo

/náo/